Fàilte! Welcome! Gàidhlig gu brath!


Sgoil-Earraich Nàiseanta 2013 Waulking songGun teid a' Ghàidhlig gu math air feadh Astràilia troimh obair a' Chomuinn Ghàidhlig Astràilia.

Tha Comunn Gàidhlig Astràilia na bhuidheann coimhearsnachd neo-phrothaideach a tha a' misneachadh cànan is cultar nan Gaidheal ann an Astràilia. Bhiodh sinn toilichte a bhith a' cluinntinn bho dhuine sam bith le ùidh anns na nithean sin.

Tha a' bhallrachd air a dèanamh an-àirde an dà chuid de fhileantaich agus de luchd-ionnsachaidh. Tha buill againn à feadh Astràilia agus thall thairis.

Tha sinn a' foillseachadh an ràitheachan An Teachdaire Gaidhealach a tha air a chur a-mach gu na buill uile. Bidh sinn a' cur co-chruinnichean is tachartasan cultarail is clasaichean air dòigh bho àm gu àm.

Sgoil-Earraich Nàiseanta

Our Sgoil-Earraich Nàiseanta (National Spring School) is held every year. Our 2013 Sgoil-Earraich Nàiseanta was held in Melbourne in the second half of September.

Read about our most recent school. or Visit our photo gallery - See photos from Sgoil-Earraich Nàiseanta 2013


FestivalsComunn Gàidhlig Astràilia (The Scottish Gaelic Association of Australia) is a non-profit organisation which supports the language and culture of Scottish Gaels in Australia. We welcome contact from anyone with an interest in these subjects.

Our members include native speakers and learners. Although we are based in Sydney, we have members all over Australia and overseas. We produce a quarterly journal (An Teachdaire Gaidhealach) which is sent to all members, and we organise gatherings, events and occasional classes.

Translation Service

Due to the volume of requests, we are unable to offer a translation service. Please see the Links page for details of email lists and other websites where you can ask for help with translations.

Our Website

Did you know? We have been on the web since 1999 - See us in the Wayback Machine - 1999-2002 and 2002-2008

National Spring School

Our Sgoil-Earraich Nàiseanta (National Spring School) is held every year. Our 2013 Sgoil-Earraich Nàiseanta was held in Melbourne in the second half of September.

Read about our most recent school. or Visit our photo gallery - See photos from Sgoil-Earraich Nàiseanta 2013


New Gaelic Class

In our second attempt, a new class is starting in Penrith, running at 4pm on the Second and Fourth Wednesday of the month. Contact Rod McInnes on 0404822314 for details.

Save the date: Harp Concert

CGA is organising another Celtic harp concert, following on from Eilidh Munro's successful event earlier this year. We've locked in Sunday 27th July as the date, and details will follow.

Happy 100th Birthday Isabel Catriona Graham

Naidheachd Mhor

Am bliadhna ruigidh an Gaidheil as aosda ann an Astrailia ceud bliadhna a dh'aois anns an naoidheamh latha dhen a' Cheitinn seo tighinn! Is ise Iseabail Caitriona Greumach Ban-sgitheanach a dh'fhuiricheas ann an Achadh a Roibhne le teaghlach mac a brathair faisg air An t-Ath Leathann, baile leis an aon ainm ris a' bhaile anns An t-Eilean Sgitheanach caite an d'thainig ise o tus o chionn moran bliadhnachan. Cumar tuislean mor air a son air an ath latha, di-Sathurna an deicheamh le a teaghlach an sin. Tha Iseabail na ban-teagaisg Ghaidhlig agus tha ise air fhoillseachadh torr de leabhrachan, teipichean is clar-daighinn air a' chuspair sin. Is ise an ughdar air Alais ann an Tior Na Miorbhealach air a sgriobhadh gu buileach anns a' Ghaidhlig. Guidheamaid Latha Breith Sona air Iseabail le moran bliadhnachan eile anns an t-am ri teachd agus nas motha foillsicheadhean 'sa Ghaidhlig air son fabhaltas an luchd Astrailianach.

Seonaidh MacFhraing
Ceathreamh dhen A' Ghearain Da Mhile is a Ceithir Deug

Great News

This year the oldest Gael in Australia will turn 100 years of age on 9th May. She is Isabel Catriona Graham, a Skyewoman who lives with her nephew in Lancefield near Broadford, a town with the same name as the town in the Isle of Skye where she came from many years ago. A big celebration will be held on the following day, Saturday 10th, with her family there. Isabel teaches Gaelic and she has published many books and audio tapes on that subject. She is the author of Alice in Wonderland written entirely in Gaelic. Happy Birthday to Isabel with many more years in the time to come and more publications in Gaelic for the benefit of the Australian people.

John Rankin
4th February 2014

Fundraising Appeal for a Teacher of Scottish Gaelic at Sydney University

Comunn Gàidhlig Astràilia is supporting the Celtic Studies Foundation in an attempt to raise enough money to fund a teacher of Scottish Gaelic at Sydney University on an ongoing basis.

Catriona Parsons' Workshops

Catriona Parsons is a distinguished lecturer in Scottish Gaelic from Canada. She generously put her time at the disposal of CGA during her week long visit to Australia en route to University of Otago, Dunedin. Read about her language and song workshops and watch the video. Photos from her workshop are on our Photo Gallery.