Fàilte! Welcome! Gàidhlig gu brath!


Sgoil-Earraich Nàiseanta 2013 Waulking songGun teid a' Ghàidhlig gu math air feadh Astràilia troimh obair a' Chomuinn Ghàidhlig Astràilia.

Tha Comunn Gàidhlig Astràilia na bhuidheann coimhearsnachd neo-phrothaideach a tha a' misneachadh cànan is cultar nan Gaidheal ann an Astràilia. Bhiodh sinn toilichte a bhith a' cluinntinn bho dhuine sam bith le ùidh anns na nithean sin.

Tha a' bhallrachd air a dèanamh an-àirde an dà chuid de fhileantaich agus de luchd-ionnsachaidh. Tha buill againn à feadh Astràilia agus thall thairis.

Tha sinn a' foillseachadh an ràitheachan An Teachdaire Gaidhealach a tha air a chur a-mach gu na buill uile. Bidh sinn a' cur co-chruinnichean is tachartasan cultarail is clasaichean air dòigh bho àm gu àm.

Sgoil-Earraich Nàiseanta

Our Sgoil-Earraich Nàiseanta (National Spring School) is held every year. This year's Sgoil-Earraich Nàiseanta was held on 20 Nov - 22 Nov 2015 at Urban Camp, 10 Brens Dr, Parkville, Victoria.

Read about our most recent school. or Visit our photo gallery - See photos from Sgoil-Earraich Nàiseanta 2015


FestivalsComunn Gàidhlig Astràilia (The Scottish Gaelic Association of Australia) is a non-profit organisation which supports the language and culture of Scottish Gaels in Australia. We welcome contact from anyone with an interest in these subjects.

Our members include native speakers and learners. Although we are based in Sydney, we have members all over Australia and overseas. We produce a quarterly journal (An Teachdaire Gaidhealach) which is sent to all members, and we organise gatherings, events and occasional classes.

Translation Service

Due to the volume of requests, we are unable to offer a translation service. Please see the Links page for details of email lists and other websites where you can ask for help with translations.

Our Website

Did you know? We have been on the web since 1999 - See us in the Wayback Machine - 1999-2002 and 2002-2008

National Spring School

Our Sgoil-Earraich Nàiseanta (National Spring School) is held every year. This year's Sgoil-Earraich Nàiseanta was held on 20 Nov - 22 Nov 2015 at Urban Camp, 10 Brens Dr, Parkville, Victoria.

Read about our most recent school. or Visit our photo gallery - See photos from Sgoil-Earraich Nàiseanta 2015


Calum's Ceilidh

28th November, 2pm, Oxford St Uniting Church Hall, Epping. Afternoon tea is provided. This is a joint event with the Scottish Australian Heritage Council and Comunn Gaidhlig Astrailia. Proceeds go to the Gaelic teaching fund at Sydney University. Download the flyer for more information. Hope to see you there!

Sgoil Earraich Naiseanta 2015

Our Sgoil Earraich Naiseanta was held on 20 Nov - 22 Nov 2015 at Urban Camp, 10 Brens Dr, Parkville, Victoria. You can read a report about the school at Sgoil Earraich Naiseanta 2015, and view the photos in our photo gallery.

2015 attendees