Fàilte! Welcome! Gàidhlig gu brath!


Sgoil-Earraich Nàiseanta 2013 Waulking songGun teid a' Ghàidhlig gu math air feadh Astràilia troimh obair a' Chomuinn Ghàidhlig Astràilia.

Tha Comunn Gàidhlig Astràilia na bhuidheann coimhearsnachd neo-phrothaideach a tha a' misneachadh cànan is cultar nan Gaidheal ann an Astràilia. Bhiodh sinn toilichte a bhith a' cluinntinn bho dhuine sam bith le ùidh anns na nithean sin.

Tha a' bhallrachd air a dèanamh an-àirde an dà chuid de fhileantaich agus de luchd-ionnsachaidh. Tha buill againn à feadh Astràilia agus thall thairis.

Tha sinn a' foillseachadh an ràitheachan An Teachdaire Gaidhealach a tha air a chur a-mach gu na buill uile. Bidh sinn a' cur co-chruinnichean is tachartasan cultarail is clasaichean air dòigh bho àm gu àm.

Sgoil Gheamhraidh Nàiseanta

Our Sgoil Gheamhraidh Nàiseanta (National Winter School) is held periodically. Read the report of the last Sgoil Gheamhraidh Nàiseanta held in July 2016.

Sgoil-Earraich Nàiseanta

Our Sgoil-Earraich Nàiseanta (National Spring School) is held every year. The last Sgoil-Earraich Nàiseanta was held on 20 Nov - 22 Nov 2015 at Urban Camp, 10 Brens Dr, Parkville, Victoria.

Read about our most recent school. or Visit our photo gallery - See photos from Sgoil-Earraich Nàiseanta 2015


FestivalsComunn Gàidhlig Astràilia (The Scottish Gaelic Association of Australia) is a non-profit organisation which supports the language and culture of Scottish Gaels in Australia. We welcome contact from anyone with an interest in these subjects.

Our members include native speakers and learners. Although we are based in Sydney, we have members all over Australia and overseas. We produce a quarterly journal (An Teachdaire Gaidhealach) which is sent to all members, and we organise gatherings, events and occasional classes.

Translation Service

Due to the volume of requests, we are unable to offer a translation service. Please see the Links page for details of email lists and other websites where you can ask for help with translations.

Our Website

Did you know? We have been on the web since 1999 - See us in the Wayback Machine - 1999-2002 and 2002-2008

Sgoil Gheamhraidh Nàiseanta

Our Sgoil Gheamhraidh Nàiseanta (National Winter School) is held periodically. Read the report of the last Sgoil Gheamhraidh Nàiseanta held in July 2016.

National Spring School

Our Sgoil-Earraich Nàiseanta (National Spring School) is held every year. The last Sgoil-Earraich Nàiseanta was held on 20 Nov - 22 Nov 2015 at Urban Camp, 10 Brens Dr, Parkville, Victoria.

Read about our most recent school. or Visit our photo gallery - See photos from Sgoil-Earraich Nàiseanta 2015


Celtic Australia Day 2017

Celtic Australia Day 2017 was held in St.Leonards Park North Sydney. Comunn Gàidhlig Astràilia was there in the persons of Rod McInnes and Barbara Crighton who manned our booth.

Here are some photos to give the flavour of the day, courtesy of Barbara.