Coinneamhan Comataidh - Meetings


Tha coinneamhan a' chomataidh fosgailte airson na buill uile. Mar is trice tha iad air an cumail aon uair 'sa' mhios - feasgar a sheachdain - le Skype.

Mar tha thu airson tighinn bu chòir dhut fios a chur gun Rùnaire aig fios@ozgaelic.org, agus còirichidh sinn seo.


Committee meetings are open to members. They are usually held monthly,on a week night, by Skype internet telephone conference.

If you would like to participate, please contact the Secretary via email at fios@ozgaelic.org, and we will arrange for you to join the conference.