De tha dol - What's On

Calendar

Click the Agenda tab for a list of events.

This calendar does not currently resize for mobile devices.

Year round events

NSW Ryde

NSW Penrith

NSW Hunter Valley

Comunn Gàidhlig Astràilia beginners Gaelic classes.

See What's On calendar for details. Contact Rod McInnes 0404 822 314

WA Perth

Study Groups February 2010 +

Several study groups, each consisting of 4 to 8 people, have been working at learning Gaelic in various locations in the suburbs of Perth. For more information contact Shirley Oliver, class co-ordinator at olivetree@westnet.com.au or 08 9457 1945

NSW Sydney

Gobaireachd Ghàidhlig (for advanced learners/native speakers)

Bidh buidheann bheag againn a' tighinn cruinn uair 'sa' mhìos ann an Sydney airson beagan gobaireachd gu tur anns a' Ghàidhlig. Bidh sinn a' coinneachadh air an dara oidhche Chiadain den mhìos taigh-òsda Orient aig Circular Quay - aig cairteal gu sia. Tha sinn an dùil a bhith nar suidhe a-muigh. Leanaibh fuaim na Gàidhlig agus lorgaidh sibh sinn!

Bhiodh sinn toilichte ur faicinn uair sam bith.
Airson a bhith cinnteach fònaibh Aonghas air 0404 075 726.

NSW Granville

Cearcall Comhraidh (Conversation circle)

Second Saturday of each month (February to November)

2pm - 4pm in Basement, Granville Diggers Club, 5 Memorial Dr, Granville NSW 2142